Fempowerment.se

Våld mot äldre

Våld mot äldre personer

Våld mot äldre kvinnor har på senare tid uppmärksammats mer och mer, men det finns fortfarande en stor kunskapsbrist och falska föreställningar som försvårar möjligheten för den våldsutsatta att få hjälp. Äldre våldsutsatta vittnar om att de inte blir trodda på,  “omyndigförklaras” av hjälpande instanser eller att deras skador av fysiskt våld ses som åldersrelaterade, exempelvis fallskador. 

Man har sett att våldet mot äldre kvinnor också ökar i takt med åldern och vid sjukdom eller funktionshinder. Många våldsutsatta äldre kvinnor har svårt att prata om våldet och därför anmäls det sällan. 

Förövaren kan vara exempelvis partner eller barn. Det kan röra sig om att hen utsätter kvinnan för fysiskt, psykiskt, sexuellt och/eller ekonomiskt våld. Äldre kvinnor blir i högre grad också utsatta för försummelse, vilket innebär att man inte får sina basbehov tillgodosedda. Exempelvis får kvinnan inte sin medicinering alternativt får fel medicin eller dos. Hon får inte hjälp med hygienen eller tillräckligt med mat. Även ekonomiskt våld såsom stöld, utpressning och förskingring är vanligt förekommande.

Våld H Äldre